Trang bị Danh Vọng (Bạch Ngân / Hoàng Kim)


00:16 26/09/2022

Trang bị Danh Vọng

  • Trang bị Danh Vọng được chia làm 2 loại gọi tên là Bạch Ngân và Hoàng Kim

  • Riêng đối với Vũ Khí Tần Lăng Bạch Ngân và Hoàng Kim xem 

Mua Trang bị Danh Vọng

  • Để mua loại trang bị này sẽ cần đến gặp NPC Thương Gia Tiêu Dao

  • Chọn Mua Trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim

  • Chọn loại trang bị muốn mua, mỗi trang bị sẽ tương ứng với 1 loại danh vọng

  • Ví dụ ở đây mình mua Lưng - Danh vọng Thịnh Hạ 2008 cần đạt cấp Hiển Hách [2]

  • Để xem cấp danh vọng mình mở giao diện Danh vọng (Phím tắt F1)

  • Danh vọng chưa đủ cấp, cần gia tăng sẽ phải đến gặp NPC Long Ngũ Thái Gia mua Tiểu Du Long

  • Với mỗi Tiểu Du Long sẽ gia tăng 1 loại danh vọng khác nhau, cần gì thì mua cái đó với giá 1000 Tiền Du Long/1 Tiểu Du Long

  • Mua thành công sẽ nhận được Tiểu Du Long tương ứng

  • Sử dụng để gia tăng danh vọng

  • Khi sử dụng đủ tiểu du long để đạt đến cấp yêu cầu đến gặp thương gia tiêu dao để mua trang bị

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần