Luyện hóa Trang bị Vũ Uy (Áo, Phù & Nhẫn)


05:12 15/10/2022

Luyện hóa Y Phục - Vũ Uy

  • Cần chuẩn bị 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)

  • và 1 Y Phục Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
   • 1 Y Phục Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Vũ Uy - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Phù - Vũ Uy

  • Cần chuẩn bị 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)

  • và 1 Phù Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
   • 1 Phù Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Thân Phù Vũ Uy - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Nhẫn - Vũ Uy

  • Cần chuẩn bị 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)

  • và 1 Giới Chỉ Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
   • 1 Giới Chỉ Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
  • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Giới Chỉ Vũ Uy - Có thể cường hóa tối đa +16

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần