Luyện hóa Trang bị Trục Lộc (Nón, Lưng & Liên)


22:12 25/09/2022

Luyện hóa Nón - Trục Lộc

  • Cần chuẩn bị 1 Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)

  • và 1 Nón Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
   • 1 Nón Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Nón Trục Lộc - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Lưng - Trục Lộc

  • Cần chuẩn bị 1 Yêu Đái Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)

  • và 1 Lưng Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Yêu Đái Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
   • 1 Lưng Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Lưng Trục Lộc - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Hạng Liên - Trục Lộc

  • Cần chuẩn bị 1 Hạng Liên Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)

  • và 1 Hạng Liên Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Hạng Liên Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
   • 1 Hạng Liên Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
  • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Liên Trục Lộc - Có thể cường hóa tối đa +16

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần