Luyện hóa Trang bị Tiêu Dao (Tay, Bội & Giày)


00:14 26/09/2022

Luyện hóa Hộ Uyển - Tiêu Dao

  • Cần chuẩn bị 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)

  • và 1 Hộ Uyển Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
   • 1 Hộ Uyển Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
  • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Tay Tiêu Dao - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Bội - Tiêu Dao

  • Cần chuẩn bị 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)

  • và 1 Bội Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
   • 1 Bội Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Bội Tiêu Dao - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Giày - Tiêu Dao

  • Cần chuẩn bị 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)

  • và 1 Giày Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
   • 1 Giày Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Giày Tiêu Dao - Có thể cường hóa tối đa +16

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần