Luyện hóa Trang bị Thủy Hoàng (Áo, Bội và Tay)


00:16 26/09/2022

Luyện hóa Hộ Uyển - Thủy Hoàng

  • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ 

  • và 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc - 
  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ
   • 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Uyển Thủy Hoàng - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Bội - Thủy Hoàng

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ
   • 1 Ngọc Bội Tiêu Dao

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Ngọc Bội Thủy Hoàng - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Y Phục - Thủy Hoàng

  • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ 

  • và 1 Y Phục Vũ Uy - 

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ
   • 1 Y Phục Vũ Uy

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Thủy Hoàng - Có thể cường hóa tối đa +16

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần